INVESTIGATING THE THEATRICAL METHODS OF RELIEVING THE RESPONSIBILITY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN IRANIAN SCHOOLS DURING SPORTS ACCIDENTS

Mohammad Saeid Kiani, Leila Nazari

Abstract


هدف: معلمان تربیت بدنی موظفند از سلامت کامل جسمی و روانی شرکت کنندگان اطمینان حاصل کنند مسابقات تمرینی و ورزشی معلم ورزش مسئولیت قانونی جسمی، روحی و روانی دانش آموز را بر عهده دارد صداقت، و عدم انجام این وظایف می تواند منجر به واکنش شدید قانون شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی راه های دفاع و مسئولیت پذیری معلمان تربیت بدنی در مدرسه بود رویدادهای ورزشی. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود. نمونه شامل 98 معلم زن و 127 نفر بود معلمان مرد (در مجموع 225) که پرسشنامه های محقق ساخته را بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که ابزار تحقیق قابل قبول بود و ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه. در نهایت اولویت بندی ابعاد (عوامل، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی، عوامل قانونی) پرسشنامه با استفاده از آزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت. بحث: بحث: بحث: بحث: بیشترین اولویت با اولویت بندی عوامل حقوقی بود. حمایت از ادارات آموزش و پرورش، تهیه رضایتنامه استاندارد و تهیه اسناد موقت. نتایج نیز نشان داد که اهمیت و رتبه ویژگی های ارائه شده از نظر عوامل حقوقی از یک شرکت کننده متفاوت است به دیگری. به طور کلی حقوق به مجموعه قوانینی گفته می شود که رفتار انسان را تنظیم می کند و مجازات هایی را تجویز می کند مجازات ها اگرچه حقوق ورزش هنوز جوان و جوان است، اما شاخه ای جدید، پیچیده و بسیار توسعه یافته از حقوق است.

Keywords


Sports rights, disclaimer, sports secretaries, imprudence

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32043/gsd.v7i3.966

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 ITALIAN JOURNAL OF HEALTH EDUCATION, SPORT AND INCLUSIVE DIDACTICS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics 
ISSN: 2532-3296